Pracovně-lékařské služby

Pracovně-lékařské služby

Pracovně-lékařské služby

 • zajišťují pracovnělékařskou péči zaměstnanců dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
 • nabízí zaměstnavatelům komplexní řešení jejich zákonné povinnosti zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči
 • od 1. 4. 2012 jsou pracovnělékařské služby zcela vyloučeny z plateb veřejného zdravotního pojištění
 • činnost spočívá v poskytování komplexních služeb pracovnělékařské péče, jejichž rozsah a obsah je vymezen:
  • zákonem 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
  • mezinárodní úmluvou ILO č. 161 (Vyhláška MZV 145/1988 Sb.), jež byla ČR ratifikována
  • zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • zákoníkem práce
  • dalšími prováděcími právními předpisy

Naše služby

 • kvalifikované provádění lékařských preventivních prohlídek za účelem posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců k vykonávané práci (vstupní, výstupní, periodické a jiné prohlídky)
 • zahrnuje poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce
 • vyšetření provádíme za pomoci nejmodernějších přístrojů (QUICK Read, EKG, apod.)
 • pro společnosti, jejichž zaměstnanci jsou řidiči, nabízíme komplexní vyšetření včetně EEG pro držitele řidičského průkazu skupin C, C+E, D, D+E a podskupin D1 a D1+E
 • mezioborová spolupráce s gynekologií, kardiologií, ortopedií, neurologií, neurochirurgií, rehabilitací a sonografií